Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-08-27T20:28:40+00:00

Algemene Voorwaarden: LTK & Partners, gevestigd te Silvolde, Berkenlaan 98, 7064 HT, Nederland.
Artikel 1. Algemeen

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van LTK & Partners, de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij LTK & Partners als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten. Elk der partijen kan zich op de bepalingen van deze voorwaarden beroepen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand.
 1. LTK & Partners heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 2. Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van LTK & Partners voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft LTK & Partners het recht om binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij de offerte te herroepen.
 2. Gegevens uit drukwerk en websites, verstrekt vanwege LTK & Partners, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat LTK & Partners gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 3. De door LTK & Partners opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekering- vracht- en leveringskosten. Extra kosten van express zendingen komen voor rekening van de wederpartij. LTK & Partners behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzenden.
 4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van LTK & Partners gemaakt en derhalve indicatief. De aan de wederpartij gestelde termijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door LTK & Partners gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.
 1. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering en ingebruikname van de geleverde zaken samenhangende kosten zijn slechts en alleen dan in de aangeboden prijs begrepen indien zulks schriftelijk in de aanbieding of de koopovereenkomst is vermeld.
 1. LTK & Partners kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LTK & Partners daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht LTK & Partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. LTK & Partners is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
 3. LTK & Partners zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 4. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van LTK & Partners aanpast.

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud der overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door LTK & Partners en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien LTK & Partners deze schriftelijk bevestigd heeft.
 1. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door LTK & Partners afgegeven of verzonden pakbon, vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
 1. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van LTK & Partners binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
 1. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor LTK & Partners ontstane schade – reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke – te vergoeden, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van LTK & Partners daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 40 % van de koopsom of aanneemsom te bedragen. LTK & Partners behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LTK & Partners gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LTK & Partners bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LTK & Partners op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LTK & Partners een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 1. Alle door LTK & Partners in het kader van de overeenkomst gemaakte reisuren zullen als werkuren worden beschouwd en aldus in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Levering van producten en diensten

 1. Levering van de producten en diensten van LTK & Partners geschiedt af magazijn/kantoor van LTK & Partners.
 1. LTK & Partners heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
 1. Wanneer in de leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms, zoals deze door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen de betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.
 1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment waarop deze bij hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, dan wel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.
 1. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten en risico van vervoer – van het afleveradres naar de plaats van opslag – voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten en risico voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij.
 1. Een overeengekomen leveringstermijn geldt slechts bij benadering. LTK & Partners is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 1. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 1. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige zaken, informatie en werken tijdig door derden en wederpartij zullen worden geleverd.
 1. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door LTK & Partners is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens volledig en juist schriftelijk in het bezit van LTK & Partners zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van LTK & Partners is.
 1. Iedere overeenkomst wordt door LTK & Partners aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. LTK & Partners is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van LTK & Partners voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens LTK & Partners. LTK & Partners is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 1. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres (ook e-mail adres), de magazijnen van LTK & Partners of die van haar leverancier verlaten.
 1. Ingeval van een koop- en leveringsovereenkomst is LTK & Partners, indien een gedeelte van de bestelling voor aflevering gereed is, vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen.
 1. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is, dat de levering uit voorraad zal geschieden, heeft LTK & Partners het recht om te leveren uit voorraad van derden.
 1. Ingeval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is LTK & Partners uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt.
 1. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die LTK & Partners verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld en door LTK & Partners uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn geaccepteerd.

Artikel 6. Risico-overgang

 1. De te leveren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen/kantoor van LTK & Partners of haar toeleverancier voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De wederpartij dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren. LTK & Partners is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge deze voorwaarden het eigendom heeft voorbehouden, van de wederpartij bewijs te verlangen van de in de vorige volzin bedoelde verzekering.

Artikel 7. Garantie

 1. LTK & Partners garandeert de goede werking van door haar geleverde zaken/diensten aan de wederpartij, in overeenstemming met de aan wederpartij schriftelijk verstrekte specificaties, eigenschappen en functies, gedurende de periode van drie maanden na de datum van levering.
 1. Voor door LTK & Partners aan wederpartij in licentie gegeven computerprogrammatuur en websites garandeert LTK & Partners niet dat de programmatuur en site zonder onderbreking of gebreken zal functioneren. LTK & Partners is derhalve daarvoor nimmer aansprakelijk.
 1. In het geval van een aan LTK & Partners toe te rekenen tekortkoming uit dienstverlening en/of onderhoud, garandeert LTK & Partners, tot drie maanden na levering, vervangende dienstverlening.
 1. Op grond van de garantie zal LTK & Partners, op haar kosten, gedurende de garantieperiode, alle gebreken herstellen dan wel doen herstellen, terwijl vervangen onderdelen eigendom van LTK & Partners zullen zijn.
 1. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden bij wederpartij, zal wederpartij echter wel de door LTK & Partners aan wederpartij in rekening gebrachte reis- en verblijfkosten en reisuren vergoeden.
 2. Daar waar in de overeenkomst over levenslange dienstverlening/lidmaatschap wordt gesproken wordt bedoeld 36 maanden of zolang LTK & Partners deze diensten wil en kan aanbieden. Indien LTK & Partners de dienstverlening/lidmaatschap staakt, dan is zij nimmer aansprakelijk dan wel enige vergoeding verschuldigd.
 1. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- en waterschade, blikseminslag, stroomstoring, uitvallen van internet verbinding of indien LTK & Partners kan aantonen dat de gebreken aan andere oorzaken te wijten zijn dan materiaal- constructie en ontwerpfouten of indien het geleverde door anderen dan door LTK & Partners werd gewijzigd of onderhouden. Garantie is tevens niet van toepassing indien wederpartij of derden wijzigingen of aanvullingen hebben aangebracht of getracht aan te brengen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LTK & Partners.
 1. Indien LTK & Partners zaken of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. LTK & Partners zal wederpartij op diens eerste verzoek informeren.
 1. Wederpartij dient te allen tijde LTK & Partners voldoende gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 1. De garantie geldt slechts indien wederpartij tijdig en volledig aan al zijn verplichtingen jegens LTK & Partners heeft voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. LTK & Partners is slechts aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van LTK & Partners in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens wederpartij, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt als in lid 3 is bepaald.
 1. De wettelijke aansprakelijkheid jegens wederpartij is beperkt als
  in lid 3 bepaald.
 1. De in leden 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt:
  a. Schade wordt slechts vergoed tot een bedrag van € 5.000.00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen;
  b. LTK & Partners is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld bedrijfstagnatie, gemiste besparingen, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand, het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan of de vermindering van de integriteit van gegevens.
  c. Voor zover leveranciers of onderaannemers zich jegens LTK & Partners kunnen beroepen op exoneratieclausules welke een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid jegens LTK & Partners met zich meebrengen of op bepalingen welke zich op vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan LTK & Partners zich jegens wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.
  d. Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of, indien de overeenkomst ook in onderhoud voorziet, na afloop van de onderhoudsplicht volledig en gedetailleerd en schriftelijk bij aangetekend schrijven bij LTK & Partners te worden ingediend. Voor niet tijdig, volledig, gedetailleerd of bij aangetekend schrijven geclaimde schade is LTK & Partners niet aansprakelijk.
  e. Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de aansprakelijkheid zijn bedongen, zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van LTK & Partners en door LTK & Partners bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
  f. Ongeacht enig andersluidend beding is LTK & Partners niet meer of anders aansprakelijk dan in de voorgaande leden bepaald.
  g. LTK & Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LTK & Partners is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel niet tijdig aangeleverde gegevens.
  h. LTK & Partners is nimmer aansprakelijk voor het opschorten van zijn dienstverlening conform artikel 18.5.
  i. LTK & Partners is niet aansprakelijk voor onderhoud van de website. Daarnaast is LTK & Partners niet aansprakelijk indien de door de wederpartij, derden of LTK & Partners geleverde anti virus software niet afdoende blijkt te zijn, mede als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

 

 1. LTK & Partners heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting. Dit houdt in dat LTK & Partners zijn best doet om de gestelde doelen te bereiken echter is LTK & Partners nimmer aansprakelijk indien deze doelen niet worden bereikt.
 1. Ingeval LTK & Partners, ondanks het in het voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door LTK & Partners gesloten verzekering wordt uitgekeerd, dan wel wanneer LTK & Partners in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat LTK & Partners ter zake die schade kan verhalen op derden.
 1. De Wederpartij vrijwaart LTK & Partners voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden inclusief claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van LTK & Partners of middels bijschrijving op een door LTK & Partners opgegeven bankrekening. LTK & Partners behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. LTK & Partners is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en derhalve aan LTK & Partners vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 125,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven. Daarnaast behoudt LTK & Partners te allen Tijde zijn rechten die voortvloeien uit de wet.
 1. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is LTK & Partners gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
 1. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd, of indien wederpartij op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze voorwaarden, zal LTK & Partners het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, zich te onthouden van de levering van nog niet geleverde zaken, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van LTK & Partners op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van LTK & Partners om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, die LTK & Partners ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 10. Klachten

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken, geleverde software, geleverde internet diensten, of geleverde informatie zo mogelijk terstond, doch uiterlijk acht dagen na aflevering, te onderzoeken dan wel te laten onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk:
 2. of de juiste zaken, software, informatie of internet diensten werd geleverd;
 3. of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen gekomene;
 4. en/of de afgeleverde zaken en/of afgeleverde software, informatie en/of afgeleverde internet diensten voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of functionaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze onverwijld, uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gedetailleerd bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan LTK & Partners te melden.
 1. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk en gedetailleerd te melden aan LTK & Partners.
 1. Het niet in acht nemen van bovenvermelde onderzoeks- en /of meldingstermijnen leiden ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens LTK & Partners kan doen gelden onverminderd de verplichting van de wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens LTK & Partners na te komen.
 1. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij LTK & Partners opdracht gegeven heeft.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal LTK & Partners de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van LTK & Partners, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan LTK & Partners te retourneren en de eigendom daarover aan LTK & Partners te verschaffen.
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van LTK & Partners daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11. Hoofdelijkheid

 1. Al hetgeen – betaling of anderszins – waartoe LTK & Partners terzake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan LTK & Partners tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

Artikel 12. Overmacht.

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft LTK & Partners, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van LTK & Partners, zonder dat LTK & Partners tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Eén en ander laat de verplichting van wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van LTK & Partners onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van LTK & Partners of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, de werking van computervirussen, onderbreking van de aanvoer van energie, internet verbinding of drinkwater en overheidsmaatregelen.
 2. LTK & Partners heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LTK & Partners zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

 1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van LTK & Partners totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbintenissen jegens LTK & Partners heeft voldaan. Tot dat moment wordt de wederpartij geacht de zaken van LTK & Partners in bruikleen te hebben. Hij mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren. Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor LTK & Partners om niet te houden, zodat LTK & Partners behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.
 1. LTK & Partners is onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door LTK & Partners geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.
 1. Het is wederpartij niet toegestaan om, gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van LTK & Partners bestaat, de op de geleverde zaken aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen, zulks op straffe van een aan LTK & Partners te verbeuren boete van 100 % van de factuurwaarde met een minimum van € 500.-

 

Artikel 14. Intellectuele rechten.

 1. LTK & Partners behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door haar verstrekte computerprogramma’s, software, informatie, tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen websites, logo’s, audio en video opnames, gidsen, studiematerialen e.d.. Deze rechten blijven aan LTK & Partners toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan LTK & Partners toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.
 1. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van LTK & Partners noch gekopieerd, noch vertaald, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan LTK & Partners te worden geleverd.
 1. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde zal wederpartij een boete van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 1. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en auteursrechten van alle door Wederpartij gebruikte en aangeleverde gegevens en informatie. Wederpartij vrijwaart LTK & Partners voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien LTK & Partners uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden LTK & Partners zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LTK & Partners, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LTK & Partners en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Het is wederpartij verboden enige informatie welke wederpartij van LTK & Partners heeft verkregen en waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is, althans waarvan wederpartij zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur, software en websites begrepen vertrouwelijke informatie en informatie betreffende door LTK & Partners gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, audio en video opnames, gidsen, studiematerialen, geheim te houden en niet aan een derde bekend te maken, zulks op straffe van een terstond opeisbare boete van € 50.000.00 per overtreding.
 1. LTK & Partners is gerechtigd voor promotionele doeleinden en educatieve doeleinden in door LTK & Partners, dan wel Leon Koster, opgestelde nieuwsbrieven, informatieproducten, cursusmateriaal en diensten van LTK & Partners, alsmede op de websites van LTK & Partners en Leon Koster te verwijzen naar en tevens openbaar maken van met wederpartij gesloten overeenkomsten en voor wederpartij verrichtte werkzaamheden, daaronder begrepen logo’s, websites, huisstijlen, teksten/copy marketing campagnes, scenario’s audio’s, video’s, podcasts etc..

Artikel 16. In dienst nemen van elkaars medewerkers

 1. Het is wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van LTK & Partners een medewerker van LTK & Partners of door LTK & Partners ingeschakelde derden welke direct of ook maar enigermate mate betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, of op welke rechtsbasis dan ook te werk te stellen, binnen 1 jaar na het eindigen van die betrokkenheid. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij zonder ingebrekestelling een terstond opeisbare boete verschuldigd, welke overeenkomt met één vol jaarsalaris van de betrokken werknemer, berekend naar het laatste jaar voordat de werknemer door wederpartij tewerk werd gesteld met een minimum van €5000,-, onverlet de rechten van LTK & Partners op volledige schadevergoeding.

Artikel 17. Installatie

 1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal LTK & Partners apparatuur, software, computerprogrammatuur en internet/webprogrammatuur in de overeengekomen verwerkingseenheid installeren dan wel doen installeren.
 1. Indien door toedoen van wederpartij de installatie niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal wederpartij betalingen verrichten alsof de installatie tijdig had plaatsgevonden, onverminderd de verplichting van LTK & Partners op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren.
 1. Voor zover naar het oordeel van LTK & Partners noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, stelt wederpartij op verzoek van LTK & Partners kosteloos aan LTK & Partners beschikbaar:
 2. specificaties, documentatie, toegangscodes en handleidingen van apparatuur, websites en programmatuur, waarmee het op te leveren systeem moet worden verbonden;
 3. Gebruikersfaciliteiten op computersystemen, websites en telecommunicatiefaciliteiten met voldoende capaciteit;
 4. een veilige werkruimte welke voldoet aan de eisen, die hieraan algemeen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden worden gesteld;
 5. veiligheidsinstructies, -training en –middelen, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken;
 6. Grond- en hulpstoffen welke benodigd zijn om hetgeen door LTK & Partners wordt geleverd te testen.
 7. Ondersteuning door ter zake geïnformeerd en deskundig personeel;
 8. Alle benodigde informatie;
 1. Wederpartij draagt er tijdig zorg voor dat de omgeving waarin hetgeen opgeleverd, geïnstalleerd en getest moet worden, daarvoor ook geschikt is. Noodzakelijke werkzaamheden in verband hiermee komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 18. Tussentijdse beëindiging/annulering/opschorting

 1. Ieder der partijen is gerechtigd een bestaande overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een onderhoudscontract, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, indien:
 2. de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
 3. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 1. Wederpartij heeft het recht om een afspraak met LTK & Partners te annuleren of te verplaatsen. Indien echter deze annulering of verplaatsing plaatsvindt binnen 3 werkdagen voordat de afspraak zou plaatsvinden is LTK & Partners gerechtigd de met de afspraak samenhangende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Bij het annuleren of vooruit schuiven naar een andere datum van consultancy werkzaamheden, advies werkzaamheden, workshops, trainingen, evenementen etc. geldt de volgende annuleringsregeling:
 2. LTK & Partners heeft het recht om zonder opgave van reden een consultancy sessie, advies sessie, cursus, training, workshop, evenement etc. te annuleren of vooruit te schuiven of deelname van een opdrachtgever danwel van een door de opdrachtgever aangewezen persoon te weigeren.
 3. De opdrachtgever voor een consultancy opdracht, advies opdracht, cursus, training, workshop, evenement etc. dient dit schriftelijk te annuleren of schriftelijk vooruit te schuiven.
 4. Annulering of vooruit schuiven door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een consultancy sessie, advies sessie, cursus, training, workshop, evenement etc. kosteloos plaatsvinden. LTK & Partners is echter te allen tijde gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen.
 5. Bij annulering of vooruit schuiven binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van een consultancy sessie, advies sessie, cursus, training, workshop, evenement etc. is LTK & Partners gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, bij annulering of vooruit schuiven binnen 2 weken tot en met 1 week voor aanvang van een cursus, training, workshop, evenement etc. is LTK & Partners gerechtigd om 75% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering of vooruit schuiven binnen een week het volledige bedrag. E.e.a. onverlet het recht van LTK & Partners op volledige schadevergoeding.
 6. Ingeval de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen persoon na aanvang van een consultancy sessie, advies sessie, cursus, training, workshop, evenement etc. de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 1. Slechts LTK & Partners is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder toestemming van de opdrachtgever over te dragen aan derden.
 1. LTK & Partners is te allen tijde gerechtigd de website offline te halen en de dienstverlening op te schorten indien de wederpartij enige verplichting, waaronder een betalingsverplichting, jegens LTK & Partners niet nakomt. LTK & Partners is tevens gerechtigd de website van de wederpartij offline te halen indien op deze website strafbare en/of onzedelijke zaken worden getoond danwel indien d.m.v. het gebruik van de website strafbare feiten worden gepleegd.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle door LTK & Partners gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend door mediation worden behandeld. Indien dit geen uitkomst biedt, dan zal dit worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen/Arnhem, tenzij LTK & Partners er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde rechter.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Meer informatie over het privacybeleid leest u hier.

Ik accepteer Ik weiger